Lars Laj

Polityka Prywatności | LARS LAJ®

Polityka Prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
 
Administrator Danych Osobowych
 
Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lars Laj Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Dobrej, ul. Migdałowa 11 72-003 Dobra, adres poczty elektronicznej administracja@larslaj.pl numer tel. 91 432 86 81 [dalej: Administrator]
 
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie  wyrażonej zgody -  art. 6. pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO] w celu realizacji usługi Newslettera oraz nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy
 
Prawnie uzasadniony Interes
 
Prawnie uzasadnionym Interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: marketing i informowanie o oferowanych usługach lub produktach  występujący po stronie Administratora.
 
Kategorie odbiorców danych osobowych
 
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, w szczególności umów dot. obsługi informatycznej.
 
 
Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu
 
Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi  oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody oraz po upływie czasu przechowywania kopii bezpieczeństwa (30dni). Zgoda może być odwołana w każdym czasie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 
Uprawnienia
 
Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
 
W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
b) żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
e) żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
f) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
g) jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych
 
Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usługi, a nie podanie tych danych będzie skutkowało odmową świadczenia usługi newslettera/brakiem możliwości nawiązania kontaktu.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

  • rzetelnafirma
  • fepi
  • fmkb
  • fmkb
  • tuv
  • din
  • tuv